Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Обществено обсъждане на виза за проучване и проектиране на обект в район Възраждане

Публикувано на: 14.12.2017 г. | 16:54 ч.

                                         О Б Я В Л Е Н И Е

     Район „Възраждане“ - СО на основание  чл. 12 от ЗУЗСО, във връзка с „Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община“, приета с Решение № 661 по Протокол №41 от 12.10.2017г. на Столичен общински съвет, съобщава, че е издадена Заповед №РД09-278/13.12.2017. на кмет на район „Възраждане“-СО за провеждане на обществено обсъждане на виза за проучване и проектиране на обект: сграда за обслужване на посетителите с височина до 10,00м, подземно застрояване, обслужващо парковата функция и увеселителен атракцион – кула за стартова площадка височина до 10,00м. в част от УПИ I „за парк“, кв. 1, м. „Зона Б-5-4(парк „Възраждане“), идентичен с ПИ с кадастрален идентификатор 68134.305.79 по КККР на район „Възраждане“-СО.

     Представянето на визата за проучване и проектиране ще се състои в заседателната зала на район „Възраждане“-СО, етаж 2, бул. „Александър Стамболийски“ № 62, гр. София на 21.12.2017г. (четвъртък) от 18:00ч.

     Писмени становища, мнение и предложения относно визата за проучване и проектиране  могат да се депозират в срок до 05.01.2018г. (петък) в деловодството на район „Възраждане“-СО, бул. „Александър Стамболийски“ № 62, гр. София.

     За приключване на общественото обсъждане ще се проведе дискусия на 08.01.2018г. (понеделник) от 18:00 ч. в заседателната зала на район „Възраждане“-СО, етаж 2, бул. „Александър Стамболийски“ № 62, гр. София.

      С визата може да се запознаете в сградата на район „Възраждане“-СО, бул. „Ал. Стамболийски“ №62, ет.3, стая 23, вторник и четвъртък от 14.00ч. до 17.00ч.

  Заповед №РВЕ17-РД09-278/13.12.2017 г

Виза за проучване и проектиране

 

Становище от Владимир Тодоров Иванов

Становище от Роман Стоянов

Становище от "Спортна София - 2000 ЕАД"

Още от Новини и съобщения


КМЕТЪТ НА РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“ САВИНА САВОВА БЕШЕ УДОСТОЕНА СЪС ЗВАНИЕТО ПРИЯТЕЛ НА „ФЕСТИВАЛ НА ПРИЯТЕЛСТВОТО“
КМЕТЪТ НА РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“ САВИНА САВОВА БЕШЕ УДОСТОЕНА СЪС ЗВАНИЕТО ПРИЯТЕЛ НА „ФЕСТИВАЛ НА ПРИЯТЕЛСТВОТО“