Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Старши експерт - „Общинска собственост”

Публикувано на: 16.05.2019 г. | 16:43 ч.
Старши експерт „Общинска собственост”

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността са:
- висше образование ''Бакалавър'' ;
- професионална област - икономика/право ;
- професионален опит -1 година ;
- вид правоотношение - трудово ;

Кратко описания на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
Съставя актове за общинска собственост, поддържане на досиетата към тях и актуализация на книжен и електронен носител.
Преактуване на актове за общински имоти, съгласно чл.59, ал.1 от ЗОС, във връзка с КК и КР.
Приема и обработва документите по преписки за покупка на общински жилища,.
Поддържа регистрите / по вх.№ и азбучник/.
Изготвяне на заповеди и договори за продажба.
Изпълнение на задачите във връзка и информационна система "Промис''.
Проучване и обработка на преписки за деактуване на имоти /реституция, обезщетения, по съдебен ред и други/
Издава заверени копия от актове за собственост, договори за покупко-продажба и от други документи, съхранявани в отдела.
Обработва и изготвя отговори на молби на граждани и организации по всички въпроси, свързани с имоти, както и оказва съдействие на другите отдели в района по същите въпроси.
Извършва заверки по молби-декларации за обстоятелствени проверки по ГПК.
Участва в комисии по заповед на Кмета на района.
Работи в информационния център, като приема молби, прави справки и предава изработените в отдела документи на граждани и организации.
Участва в подготовката и провеждането на конкурси за отдаването под наем на общински
нежилищни имоти.
Участва в организирането и провеждането на принудително изземване на неправомерно ползваните общински не жилищни имоти.
Води регистрите на общинската собственост /главен регистър, спомагателен по улици и регистър на публичната собственост/ съгласно нормативните изисквания.
Извършва вписвания в актовите книги с цел отразяване на актуалното състояние на
имотите.
Актуализира актовете за общинска собственост в електронната база данни.
Комплектова новите актове за общинска собственост за вписването им в Агенция по вписванията.
Съставяне на констативни протоколи и актове за административни нарушения за неправомерно ползване на общински имоти/Наредба за общинската собственост/ за което е издадена писмена заповед от кмета на района, съгласно СОС.

Специални умения и знания: Компютърни умения -MS Office.Познаване на законовите и подзаконовите актове, умения за работа в екип, способност да планира, организира и контролира собствената си работа.

Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността: 
Закона за общинската собственост, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Гражданско-процесуалния кодекс, Административно-процесуален кодекс, , ЗУЕС, ЗОЕГПНС, ЗВСВОНИ, ЗОСОИ, ЗС, ЗАНН,НРУУОЖ, НОС/НРПУРОИ-отм./ и Наредба № 5 и друга законова и подзаконова нормативна уредба, касаеща общинската собственост и местното самоуправление, Наредби и правилници на СОС.

Необходими документи за кандидатстване: 
- Автобиография;
- копие от завършено образование;


Заплата от 700 до 1100 BGN (Бруто)


Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Линк за кандидатстване - https://www.jobs.bg/c_job_preview.php?job_sid=4866630

Още от Новини и съобщения


ВАЖНО!ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!
Справките за настоящ и постоянен адрес,  за семейно положение, съпруг/съпруга/ и деца ще се извършват СЛУЖЕБНО.
ЗАПОЧНА МИЕНЕТО НА УЛИЦИТЕ С ВОДА И ДЕЗИНФЕКТАНТ В РАЙОН "ВЪЗРАЖДАНЕ"
От  6 април започна миене на улиците в район "Възраждане" с вода и дезинфектант. Продължава дезинфекцията на спирки, подлези, контейнери за битови отпадъци и кошчета за боклук.
80 СОЦИАЛНО СЛАБИ ХОРА ОТ РАЙОН "ВЪЗРАЖДАНЕ" ПОЛУЧАВАТ ТОПЪЛ ОБЯД ВКЪЩИ
Проектът „Топъл обяд“ в район „Възраждане“ се реализира без прекъсване от юли 2013 година. От началото наизвънредното положение, нуждаещите се получават топлата храна вкъщи.
РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“ СЕ ПРИСЪЕДИНИ КЪМ ИНИЦИАТИВАТА НА КМЕТА НА СОФИЯ ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА В ПОДКРЕПА НА САМОТНИ ВЪЗРАСТНИ ХОРА
Кметът на район "Възраждане" Савина Савова, заедно с доброволци от района, посети възрастни хора в домовете им и им достави храна.