Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Обява за работа

Публикувано на: 27.09.2019 г. | 10:15 ч.
Старши експерт - Инженерна инфраструктура и благоустройство

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността са:
- висше образование степен "Бакалавър";
- професионална област - електротехника;
- професионален опит - 1 година;
- вид правоотношение - трудово;

Специални умения и знания: Компютърни умения - MS Office, Autocad. Познаване на законовите и подзаконовите актове, умения за работа в екип, способност да планира, организира и контролира собствената си работа.

Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
Нормативна уредба в областта на инвестиционното проектиране, ЗКИР, ЗУТ и техните поднормативни актове, ЗУЗСО, АПК, КТ, Наредби и правилници на СОС.

Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
Организира, контролира и отчита цялостната дейност по ремонта и поддръжката на уличните настилки и инжерната инфраструктура на територията на района.
Участва в комисии по ЗОП и НВМОП назначени със заповед на кмета на района.
Упражнява ежедневен контрол върху качеството на извършените ремонтни работи и качеството на влаганите строителни материали по съответните обекти и съблюдава съответствието им с нормативните документи.
Взима участие при изготвянето на инвестиционната програма за текущ и основен ремонт и реконструкция на инженерната и пътната инфраструктура на територията на района. Контролира фирмите-изпълнители при съставянето и отчитането на изискващите се актове и протоколи.
Отговаря на жалби и писма от граждани в рамките на своята компетентност.
Оказва съдействие при ремонтните работи в учебни и детски заведения и общински сграден фонд.
Определя такси тротоарно право при ползване на части от тротоари и улични платна при изпълняване на ново строителство на територията на района, както и заплащането им и осъществява контрол, относно срока и квадратурата на ползваната площ.
Извършва проверка и съгласува проектите, екзекутивната документация по част’’ЕЛ”, исканията за строеж за обекти на инженерна инфраструктура и подготвя издаването на разрешение за строеж.
Подготвя договори за възстановяване на пътни настилки при строителството на обекти на инженерната инфраструктура;
Извършва текущ контрол по време на строителството на обекти от инженерната инфраструктура и съставя протоколи за възстановяване на пътната настилка;
Извършва огледи и проверки по молби на граждани, свързани с инженерната инфраструктура;
Поддържа регистър на допуснатите аварийни строителни работи в имоти публична общинска собственост.
Поддържа регистър на Договори за гаранционно поддържане на обекти на техническата инфраструктура.
Поддържа регистър на издадените разрешения за строеж на техническата инфраструктура.

Заплата от 700 до 1100 BGN (Бруто)

Необходими документи:
-автобиография
-копие от диплома

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Още от Новини и съобщения


СТОЛИЧНА ОБЩИНА ОТПРАВЯ ВТОРА П О К А Н А ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО
Формуляри за кандидатстване от физически и юридически лица се подават в съответната районна администрация.
ИЗПЪЛНЕНО ОБЕЩАНИЕ ОТ КМЕТА НА РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“ САВИНА САВОВА
Район "Възраждане" изпълни ремонт на междублоково пространство в „Зона Б-18“, част от „Зелената зона“ за платено почасово паркиране между блоковете: 1,3,4,5,6,7 и бл. 339, 339Б, 340 и 341.IZPA
СПИСЪК НА ОДОБРЕНИ И НЕОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ В ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2021 Г.
ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ В ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2021 Г.
КМЕТЪТ НА РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“ САВИНА САВОВА НАПРАВИ ПЪРВА КОПКА НА НОВА ДЕТСКА ГРАДИНА
Новата сграда е разширение на 119 детска градина  "Детска планета" на ул. "Брегалница" 26-30.