Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Обява за работа

Публикувано на: 27.09.2019 г. | 10:16 ч.
Главен експерт - Инженерна инфраструктура и благоустройство

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността са:
- висше образование ''Бакалавър'';
- професионална област - строителство;
- професионален опит -2 години;
- вид правоотношение - трудово;

Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
Организира, контролира и отчита цялостната дейност по ремонта и поддръжката на уличните настилки и инжерната инфраструктура на територията на района.
Поддържа архив на Протоколи по време на строителството – Приложение 2, Приложение 2а, Образец 3, Констативен протокол по чл.181 от ЗУТ.
Участва в работата на районен експертен съвет по устройство на територията.
Извършва проверка на проекти и съгласува проектите, екзекутивната документация към исканията за строеж на обекти на високото строителство.
Отговаря за законосъобразността на изготвената техническа документация, необходима за издаване разрешение за строеж на инфраструктурни обекти и за качеството на работа при ремонт на пътната мрежа по второстепенни улици без масов градски транспорт;
Упражнява ежедневен контрол върху качеството на извършените ремонтни работи и качеството на влаганите строителни материали по съответните обекти и съблюдава съответствието им с нормативните документи.
Взима участие при изготвянето на инвестиционната програма за текущ и основен ремонт и реконструкция на инженерната и пътната инфраструктура на територията на района.
Контролира фирмите-изпълнители при съставянето и отчитането на изискващите се актове и протоколи.
Отговаря на жалби и писма от граждани в рамките на своята компетентност.
Оказва съдействие при ремонтните работи в учебни и детски заведения и общински сграден фонд.
Определя такси тротоарно право при ползване на части от тротоари и улични платна при изпълняване на ново строителство на територията на района, както и заплащането им и осъществява контрол, относно срока и квадратурата на ползваната площ.
Извършва проверка и съгласува проектите, екзекутивната документация и исканията за строеж за обекти на инженерна инфраструктура и подготвя издаването на разрешение за строеж за същите;
Подготвя договори за възстановяване на пътни настилки при строителството на обекти на инженерната инфраструктура;
Извършва текущ контрол по време на строителството на обекти от инженерната инфраструктура и съставя протоколи за възстановяване на пътната настилка;
Извършва огледи и проверки по молби на граждани, свързани с инженерната инфраструктура;
Поддържа регистър на издадените разрешения за временно ползване за строителна площадка на части от тротоари и улични платна.
Участва в работата на районен експертен съвет по устройство на територията.
Извършва проверка на проекти и съгласува проектите, екзекутивната документация към исканията за строеж на обекти на високото строителство.
Следи за изменения в нормативната уредба, касаещи пряката му работа.

Специални умения и знания: Компютърни умения -MS Office.Познаване на законовите и подзаконовите актове, умения за работа в екип, способност да планира, организира и контролира собствената си работа.

Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността:
Нормативната уредба в областта на инвестиционното проектиране, ЗКИР, ЗУТ и техните поднормативни актове, ЗУЗСО, АПК , КТ, Наредби и правилници на СОС.

Необходими документи за кандидатстване:
- Автобиография;
- копие от завършено образование

Заплата от 700 до 1200 BGN (Бруто)


Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Още от Новини и съобщения


СТОЛИЧНА ОБЩИНА ОТПРАВЯ ВТОРА П О К А Н А ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО
Формуляри за кандидатстване от физически и юридически лица се подават в съответната районна администрация.
ИЗПЪЛНЕНО ОБЕЩАНИЕ ОТ КМЕТА НА РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“ САВИНА САВОВА
Район "Възраждане" изпълни ремонт на междублоково пространство в „Зона Б-18“, част от „Зелената зона“ за платено почасово паркиране между блоковете: 1,3,4,5,6,7 и бл. 339, 339Б, 340 и 341.IZPA
СПИСЪК НА ОДОБРЕНИ И НЕОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ В ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2021 Г.
ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ В ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2021 Г.
КМЕТЪТ НА РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“ САВИНА САВОВА НАПРАВИ ПЪРВА КОПКА НА НОВА ДЕТСКА ГРАДИНА
Новата сграда е разширение на 119 детска градина  "Детска планета" на ул. "Брегалница" 26-30.