Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП II

ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП II

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

„ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - EТАП II“

 

 

Процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - eтап II“ по Националния План за възстановяване и устойчивост.

 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) публикува в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020) процедура BG-RRP-4.023 – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - eтап II”. Процедурата е втори етап от изпълнението на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ към компонент „Нисковъглеродна икономика“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Крайни получатели по настоящата процедура са Сдруженията на собствениците (СС), създадени по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), които ще се обръщат за партньорство към районните администрации, на чиято територия се намира тяхната сграда/блок-секция/група от свързани блок-секции, като за целта подават заявление за участие в процедурата по образец. Предложения за изпълнение на инвестиция по процедурата могат да бъдат подавани само в партньорство с районната администрация, където се намира сградата. Районът ще бъде водещ партньор в проекта и ще изпълнява функциите по неговото административно и финансово управление, както и отчитането му пред Структурата за наблюдение и докладване (СНД).

Крайната дата за прием на заявления по процедурата от районната администрация е не по-късно от 10.12.2023 г.

 

Допълнителна информация за Насоките за кандидастване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - eтап II” можете да намерите на следния интернет адрес в ИСУН 2020:

 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/fbf34c6a-8f67-4d16-9019-3bd43c71b70f