Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

ПРОЕКТ: „ЦЕНТЪР ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ”

Публикувано на: 06.10.2016 г. | 14:46 ч.
Ръководител на проект: Гергана Келифарева Тел. 02 9814364 e-mail so_vazrajdane@abv.bg Виртуален център за почасово предлагане на социални и здравни услуги Ръководител - Албена Събева Тел. 029872917 e-mail so_vazrajdane@abv.bg Работата с потребителите в Центъра е ежедневна. Информационни часове: вторник и четвъртък от 14:00 до 16:00 часа. На 25 март 2016 г. стартира проект „Център за Независим живот в район „Възраждане” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ BG05M9OP001-2.002-0154-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Бенефициент на проекта е район „Възраждане“-СО. Продължителност на проекта 21 месеца от 25 март 2016 г. до 27 септември 2017 г. Продължителност на работата на Виртуалния център за почасово предлагане на социални и здравни услуги е 18 месеца, считано от 1 март 2016 г. Проектът обслужва 85 потребители на социални и здравни услуги. Проектът стартира с 48 лични, социални асистенти и домашни помощници, с които са сключени трудови договори. В рамките на проекта се предлагат здравни услуги - рехабилитатор и психолог. Дейности: • Организация и управление на проекта; • Създаване на Виртуалния център за почасово предлагане на социални и здравни услуги; • Приемане на заявления, оценка и класиране на кандидатите за ползване на социални и здравни услуги; • Обучение на доставчиците на социалните услуги – проведено на 23.03.2016 г.; • Създаване на банка с потребители и доставчици на социални и здравни услуги; • Сключване на договори за ползване и предоставяне на социални и здравни услуги; • Управление на риска за потребителите и личните асистенти в процеса на ползване на услугата, • Информиране и публичност; • Анализ и мониторинг на предоставяните услуги. Целеви групи: • Хора с увреждания и техните семейства; • Семейства на деца с увреждания; • Самотно живеещи тежко болни; • Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване. Резултати: Подобряване качеството на живот на целевите групи. • Осигуряване на равни възможности на представителите на целевите групи и преодоляване на дискриминационни практики; • Повишаване качеството на живот на потребителите, чрез подобряване на достъпа им до социални и здравни услуги; • Осигурена качествена грижа в домашна среда; • Разширени възможности за ползване на социални и здравни услуги в общността; • Подобряване грижите за хората с трайни увреждания, чрез осъществяване на добро сътрудничество на заинтересованите институции на общинско ниво; • Подбор за най-нуждаещите се лица сред целевите групи; • Превенция на институционализацията, чрез предоставянето на грижа в семейна среда. • Устойчивост на дейностите по проекта; • Създаване на възможност за трудова заетост на близките и осигуряване на грижа в семейна среда на лица в неравностойно положение; • Създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги; • Създаване банка от лични асистенти – действащи обучени и мотивирани хора за изпълнение на социалната услугата Личен асистент, Социален асистент и Домашен помощник.

Още наши инициативи