Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

„Нови възможности за грижа”

Публикувано на: 18.12.2015 г. | 14:31 ч.

Проект „Нови възможности за грижа” по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нови алтернативи” по приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020» стартира изпълнението си на 18 март т.г. Общата стойност на Проекта възлиза на 64 966 534,16 лева и се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране.

Проектът се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане АСП чрез Главна дирекция „Социално подпомагане“. Партньори по Проекта са всичките 265 общини, като на територията на Столична община ще се изпълнява от 23 района. Проектът е с продължителност 13 месеца, а срокът на предоставяне на социалната услуга „личен асистент” – до 10 месеца. Проектът стартира на 11.05.2015 година и е с продължителност до 29.02.2016 година.

                                                                                                                            

След стартирането на Проект „Нови възможности за грижа”, се сформира  Екип за управление и организация на проекта на  общинско ниво, осъществяващ  дейността си в съответствие с методическите указания на Проекта, разработени от ЕОУП. Стартира набиране на Заявления от кандидат-потребители и кандидати за „лични асистенти”. След направения подбор и класиране на кандидатите, са сключени Договори с всички одобрени кандидати за „Лични асистенти” и  „Потребители”-ползватели на услугата.

През октомври месец 2015г. беше проведено поддържащо обучение на назначените „Лични асистенти”.

Към момента- /12м.2015г./ има 42 броя действащи Договори с „Потребители” и  41 броя Договори с „Лични асистенти” към Проект „Нови възможности за грижа”.

Целевите групи са:

 • Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

 • Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

 • Семейства на деца, с увреждания;

 • Самотно живеещи тежко болни лица.

  І. Основни дейности по проекта:

 • Организация и управление на проекта.

 • Създаване на банка с лични асистенти от всяка община-партньор по проекта.

 • Кандидатстване, оценка и класиране на кандидатите за ползване на услугата „Личен асистент”.

 • Предоставяне на социалната услуга и управление на риска за потребителите и личните асистенти в процеса на ползване на услугата.

 • Информиране и публичност.

  ІІ.Резултати:

  Подобряване качеството на живот на целевите групи.

 • Осигуряване на равни възможности на представителите на целевите групи и преодоляване на дискриминационни практики.

 • Повишаване качеството на живот на потребителите, чрез подобряване на достъпа им до социални услуги.

 • Осигурена качествена грижа в домашна среда.

 • Разширени възможности за ползване на социални услуги в общността.

 • Подобряване грижите за хората с трайни увреждания, чрез осъществяване на добро сътрудничество на заинтересованите институции на общинско ниво.

 • Гарантиране на конкретен подбор за най-нуждаещите се лица сред целевите групи и обхващане на всички населени места, в които има идентифицирани нужди от тази услуга.

 • Превенция на институционализацията, чрез предоставянето на грижа в семейна среда.

 • Продължаване на осъществяваните дейности по Проекта, предвид необходимостта от реализиране на социални услуги.

Още от Новини и съобщения


Информационна среща
Процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - eтап II“ по Националния План за възстановяване и устойчивост.
Обява - Старши експерт Бюджет
Обява - Старши експерт Бюджет