Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Стартира изпълнението на проект „Център за независим живот в район Възраждане“

Публикувано на: 01.02.2016 г. | 10:29 ч.

 

Столична община район "Възраждане" като конкретен бенефициент на проект „Център за Независим живот в р-н Възраждане” на 28 декември 2015г. сключи договор № BG05M9OP001-2.002-0154-C001 за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за директно предоставяне BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” с Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

   

Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот на лицата с увреждания и възрастните хора над 65 години, чрез създаване на условия и интегрирани грижи за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално включване.

 

Специфични цели:

 

1. Комплексно предоставяне на почасови здравни и социални услуги в домашна среда, като форма на дългосрочна грижа за лица с увреждания и възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване, при отчитане на специфичните им нужди с цел независим и пълноценен живот;

 

 2. Намаляване риска на зависимост от институционален тип грижи;

  

3. Да се подкрепят семействата, в които има лице с трайно увреждане, чрез заместващи грижи като по този начин им се даде възможност за професионално развитие;

 

4. Да се осигури качество на предоставяните социално-здравни услуги чрез предоставяне на мотивационна и/или психологическа подкрепа и консултиране както на потребителите така и на личните асистенти, социални асистенти, домашни помощници и др.; С предоставянето на почасови интегрирани грижи Район „Възраждане“ цели да постави във фокуса на своето внимание независимостта на човека и правото му да определя живота си самостоятелно. Потребителят не трябва да бъде обект на грижа, а да организира и определя своята собствена подкрепа. Чрез този проект район „Възраждане“ цели да направи живота на хората с увреждания по-лесен, а тях самите - по-независими.

 

5. С предоставянето на интегрирани услуги район "Възраждане" цели да се отговори адекватно на потребностите на целевата група, за да насочи социалната си политика в посока осигуряване на дългосрочна грижа, включително и социални и здравни услуги в домашна среда;

 

6. Надграждане постигнатите резултати по процедура "Нови алтернативи", финансирана по ОП РЧР 2014-2020, чрез прилагане на нов широкоспектърен подход на почасови услуги.Основна цел на проектното предложение е да се предоставят интегрирани услуги на лица с трайни увреждания и невъзможност за самообслужване чрез комплексни грижи, подкрепа в домашна среда, осигуряване на достъп до социални и здравни услуги и заведения с помощта на специализирано транспортно средство, както професионална психологическа консултация и рехабилитационни процедури.

 

Проектът ще е с продължителност 21 месеца, като общата стойност на проекта 499 999,17лв.

 

Целевите групи са:

 

1. Хора с увреждания и техните семейства Това са деца и лица с различни видове трайни увреждания, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация и/или в невъзможност сами да организират социалния си живот

 

2. Хора над 65 год. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.                          

Още от Новини и съобщения


Информационна среща
Процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - eтап II“ по Националния План за възстановяване и устойчивост.
Обява - Старши експерт Бюджет
Обява - Старши експерт Бюджет