Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Обществено обсъждане на виза за проучване и проектиране на обект в район Възраждане

Публикувано на: 14.12.2017 г. | 16:54 ч.

                                         О Б Я В Л Е Н И Е

     Район „Възраждане“ - СО на основание  чл. 12 от ЗУЗСО, във връзка с „Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община“, приета с Решение № 661 по Протокол №41 от 12.10.2017г. на Столичен общински съвет, съобщава, че е издадена Заповед №РД09-278/13.12.2017. на кмет на район „Възраждане“-СО за провеждане на обществено обсъждане на виза за проучване и проектиране на обект: сграда за обслужване на посетителите с височина до 10,00м, подземно застрояване, обслужващо парковата функция и увеселителен атракцион – кула за стартова площадка височина до 10,00м. в част от УПИ I „за парк“, кв. 1, м. „Зона Б-5-4(парк „Възраждане“), идентичен с ПИ с кадастрален идентификатор 68134.305.79 по КККР на район „Възраждане“-СО.

     Представянето на визата за проучване и проектиране ще се състои в заседателната зала на район „Възраждане“-СО, етаж 2, бул. „Александър Стамболийски“ № 62, гр. София на 21.12.2017г. (четвъртък) от 18:00ч.

     Писмени становища, мнение и предложения относно визата за проучване и проектиране  могат да се депозират в срок до 05.01.2018г. (петък) в деловодството на район „Възраждане“-СО, бул. „Александър Стамболийски“ № 62, гр. София.

     За приключване на общественото обсъждане ще се проведе дискусия на 08.01.2018г. (понеделник) от 18:00 ч. в заседателната зала на район „Възраждане“-СО, етаж 2, бул. „Александър Стамболийски“ № 62, гр. София.

      С визата може да се запознаете в сградата на район „Възраждане“-СО, бул. „Ал. Стамболийски“ №62, ет.3, стая 23, вторник и четвъртък от 14.00ч. до 17.00ч.

  Заповед №РВЕ17-РД09-278/13.12.2017 г

Виза за проучване и проектиране

 

Становище от Владимир Тодоров Иванов

Становище от Роман Стоянов

Становище от "Спортна София - 2000 ЕАД"

Още от Новини и съобщения


Информационна среща
Процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - eтап II“ по Националния План за възстановяване и устойчивост.
Обява - Старши експерт Бюджет
Обява - Старши експерт Бюджет