Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Обществено обсъждане на схема за преместваеми обекти в парк Възраждане

Публикувано на: 02.03.2018 г. | 17:24 ч.

О Б Я В Л Е Н И Е

     Район „Възраждане“ - СО на основание  чл. 12 от ЗУЗСО, във връзка с „Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община“, приета с Решение № 661 по Протокол №41 от 12.10.2017г. на Столичен общински съвет, съобщава, че е издадена Заповед №РД09-37/02.03.2018г. на кмет на район „Възраждане“-СО за провеждане обществено обсъждане на проект за обща схема за поставяне на преместваеми увеселителни обекти и преместваем обект – заведение за бързо хранене в част от УПИ  I „за парк“, кв. 1, м. Парк „Възраждане“ , „Зона Б-5-4“, идентичен с ПИ с идентификатор 68134.305.79 по КККР на район „Възраждане“ – СО.

     Представянето на проекта ще се състои в заседателната зала на район „Възраждане“-СО, етаж 2, бул. „Александър Стамболийски“ № 62, гр. София на 12.03.2018г. (понеделник) от 18:00ч.

     Писмени становища, мнение и предложения относно визата за проучване и проектиране  могат да се депозират в срок до 26.03.2018г. (понеделник) в деловодството на район „Възраждане“-СО, бул. „Александър Стамболийски“ № 62, гр. София.

     За приключване на общественото обсъждане ще се проведе дискусия на 29.03.2018г. (четвъртък) от 18:00 ч. в заседателната зала на район „Възраждане“-СО, етаж 2, бул. „Александър Стамболийски“ № 62, гр. София.

      С проекта може да се запознаете в сградата на район „Възраждане“-СО, бул. „Ал. Стамболийски“ №62, ет.3, стая 23, вторник и четвъртък от 14.00ч. до 17.00ч.

Проект за обща схема за поставяне на преместваеми увеселителни обекти и преместваем обект - заведение за бързо хранене.

Още от Новини и съобщения


Информационна среща
Процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - eтап II“ по Националния План за възстановяване и устойчивост.
Обява - Старши експерт Бюджет
Обява - Старши експерт Бюджет