Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Старши експерт - Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол по строителството

Публикувано на: 19.09.2018 г. | 13:10 ч.

Старши експерт - Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол по строителството

 

минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността са:
-висше образование ''Бакалавър'';
професионална област -  строителство и архитектура;
професионален опит -1 година;
вид правоотношение - трудово;
 
Специални умения и знание: Компютърни умения -MS Office.Познаване на законовите и подзаконовите актове, умения за работа в екип, способност да планира, организира и контролира собствената си работа.
 
Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето,заемащо длъжността: 
Нормативната уредба в областта на инвестиционното проектиране, ЗУТ и техните поднормативни актове, ЗУЗСО, АПК, КТ, ЗС,ЗУЕС,ЗКН,ЗАНН, Наредби и правилници на СОС. 
 
Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
Организира дейностите по контрол по длъжността:строителството на територията на район „Възраждане”.
Осъществява контрол по прилагане на устроиствените планове одобрените инвеститорски проекти, разрешенията за строеж, определените строителни линии и нива и спазването на действащите нормативни актове по устройство на територията.
Участва в постоянната комисия по чл. 195 и чл. 196 от ЗУТ. Извършва периодични наблюдения и превантивен контрол върху техническото състояние на всички сгради в района . Подготвя предписания до собствениците.
Изисква всички необходими за проверките документи,данни,легитимация,писмени справки и обяснения от участниците в строителството, от лицата на строежа и контролни органи и експлотационни дружества.
Подготвя протоколи и проектозаповеди за строежи, подлежащи на поправяне, заздравяване или премахване.
Подготвя проектозаповеди за премахване на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи.
Изготвя протоколи по Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на стоежи или части от тях от органите на СО.
Работи по постъпили преписки, жалби и сигнали в рамките на ЗУТ и поднормативните актове към него.Приема граждани, подготвя становища и справки.
 
Необходими документи:
-автобиография;
-копие от диплома;
 
Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю
 
Месечна заплата : бруто - 510 - 1150 лв.

Още от Новини и съобщения


Информационна среща
Процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - eтап II“ по Националния План за възстановяване и устойчивост.
Обява - Старши експерт Бюджет
Обява - Старши експерт Бюджет