Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Старши експерт - „Общинска собственост”

Публикувано на: 16.05.2019 г. | 16:43 ч.
Старши експерт „Общинска собственост”

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността са:
- висше образование ''Бакалавър'' ;
- професионална област - икономика/право ;
- професионален опит -1 година ;
- вид правоотношение - трудово ;

Кратко описания на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
Съставя актове за общинска собственост, поддържане на досиетата към тях и актуализация на книжен и електронен носител.
Преактуване на актове за общински имоти, съгласно чл.59, ал.1 от ЗОС, във връзка с КК и КР.
Приема и обработва документите по преписки за покупка на общински жилища,.
Поддържа регистрите / по вх.№ и азбучник/.
Изготвяне на заповеди и договори за продажба.
Изпълнение на задачите във връзка и информационна система "Промис''.
Проучване и обработка на преписки за деактуване на имоти /реституция, обезщетения, по съдебен ред и други/
Издава заверени копия от актове за собственост, договори за покупко-продажба и от други документи, съхранявани в отдела.
Обработва и изготвя отговори на молби на граждани и организации по всички въпроси, свързани с имоти, както и оказва съдействие на другите отдели в района по същите въпроси.
Извършва заверки по молби-декларации за обстоятелствени проверки по ГПК.
Участва в комисии по заповед на Кмета на района.
Работи в информационния център, като приема молби, прави справки и предава изработените в отдела документи на граждани и организации.
Участва в подготовката и провеждането на конкурси за отдаването под наем на общински
нежилищни имоти.
Участва в организирането и провеждането на принудително изземване на неправомерно ползваните общински не жилищни имоти.
Води регистрите на общинската собственост /главен регистър, спомагателен по улици и регистър на публичната собственост/ съгласно нормативните изисквания.
Извършва вписвания в актовите книги с цел отразяване на актуалното състояние на
имотите.
Актуализира актовете за общинска собственост в електронната база данни.
Комплектова новите актове за общинска собственост за вписването им в Агенция по вписванията.
Съставяне на констативни протоколи и актове за административни нарушения за неправомерно ползване на общински имоти/Наредба за общинската собственост/ за което е издадена писмена заповед от кмета на района, съгласно СОС.

Специални умения и знания: Компютърни умения -MS Office.Познаване на законовите и подзаконовите актове, умения за работа в екип, способност да планира, организира и контролира собствената си работа.

Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността: 
Закона за общинската собственост, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Гражданско-процесуалния кодекс, Административно-процесуален кодекс, , ЗУЕС, ЗОЕГПНС, ЗВСВОНИ, ЗОСОИ, ЗС, ЗАНН,НРУУОЖ, НОС/НРПУРОИ-отм./ и Наредба № 5 и друга законова и подзаконова нормативна уредба, касаеща общинската собственост и местното самоуправление, Наредби и правилници на СОС.

Необходими документи за кандидатстване: 
- Автобиография;
- копие от завършено образование;


Заплата от 700 до 1100 BGN (Бруто)


Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Линк за кандидатстване - https://www.jobs.bg/c_job_preview.php?job_sid=4866630

Още от Новини и съобщения


Информационна среща
Процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - eтап II“ по Националния План за възстановяване и устойчивост.
Обява - Старши експерт Бюджет
Обява - Старши експерт Бюджет