Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Обява - Главен ескперт в отдел УТКР и КС

Публикувано на: 11.05.2022 г. | 11:53 ч.

Главен ескперт в отдел УТКР и КСПрезаверява скици с изтекъл срок.
Участва в РЕСУТ при район „Възраждане”.
Разглежда и съгласува част „Геодезическа” към инвестиционните проекти, постъпили в район „Възраждане”.
Провежда процедури по изменение на одобрен кадастрален план в съответствие с & 4, ал. 1, т. 2 от ЗКИР и чл. 134 от ЗУТ.
Провежда процедури по изменение на планове за регулация.
Подготвя заповеди за изменение на кадастрален план и изменение на план за регулация.
Изготвя удостоверения за идентичност на имоти и становища за устройствен статут.
Съставя констативни протоколи за премахнати строежи.
Участва в постоянната комисия по чл. 195 и чл. 196 от ЗУТ. Извършва периодични наблюдения и превантивен контрол върху състоянието на имотите в района. Подготвя констативни протоколи и предписания до собствениците.
Издава заверени копия от планове за регулация и планове за застрояване.
Работи по постъпили преписки, жалби и сигнали в рамките на ЗКИР, ЗУТ и поднормативните актове към тях. Приема граждани, подготвя становища и справки.
Съставя на актове по чл.225а от ЗУТ.
Съставяне на актове от ЗАНН.
Следи измененията в нормативните документи и своевременно актуализира и предлага за утвърждаване от ръководството на инструкции,правилници,заповеди и други вътрешни документи касаещи работата на отдела.Познава,следи и правилно прилага НОАМТЦУПСО, както и отговаря за правилното определяне на размера на таксите при издаване на скици за недвижим имот.
Комплектоване, водене и съхранение на преписки и регистри,поддържане на архив.
Изпълнява и други задачи възложени му от ръководството.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Висше - бакалавър
Професионална област: геодезия, кадастър, регулация
Професионален опит в областта – 2 години

Още от Новини и съобщения


Информационна среща
Процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - eтап II“ по Националния План за възстановяване и устойчивост.
Обява - Старши експерт Бюджет
Обява - Старши експерт Бюджет