Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Обява - Старши експерт в отдел УТКР и КС по заместване

Публикувано на: 11.05.2022 г. | 11:54 ч.
Старши експерт в отдел УТКР и КС по заместване
1. Организира дейностите по контрол по строителството на територията на район „Възраждане”.

2. Осъществява контрол по прилагане на устроиствените планове одобрените инвеститорски проекти, разрешенията за строеж, определените строителни линии и нива и спазването на действащите нормативни актове по устройство на територията.

3. Съставя констативни протоколи и констативни актове на незаканни строежи на незаконосъобразно ползвани строежи и на обекти по чл.56 от ЗУТ, наоснование чл.223 и чл.57а, ал.2 от ЗУТ.

4. Участва в постоянната комисия по чл. 195 и чл. 196 от ЗУТ.Извършва периодични наблюдения и превантивен контрол върху техническото състояние на всички сгради в района . Подготвя предписания до собствениците.

5. Изисква всички необходими за проверките документи,данни,легитимация,писмени справки и обяснения от участниците в строителството, от лицата на строежа и контролни органи и експлотационни дружества.

6. Ползва ЕСГРАОН при законоустановените условия и ред.

7. Подготвя протоколи и проектозаповеди за строежи, подлежащи на поправяне, заздравяване или премахване.

8. Подготвя проектозаповеди за премахване на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи.

9. Връчва заповеди, издадени от управомощени общински административни органи съгласно утвърдения законов ред, следи за изпълнението им.

10. Участва като постоянен член в състава на РЕСУТ.

11. Изготвя протоколи по Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на стоежи или части от тях от органите на СО.

12. Работи по постъпили преписки, жалби и сигнали в рамките на ЗУТ и поднормативните актове към него.Приема граждани, подготвя становища и справки.

13. Следи за изменения в нормативната уредба, касаещи пряката му работа.

14. Комплектоване, водене и съхранение на преписки и регистри,поддържане на архив.

15. Изготвя проекти на заповеди и докладни записки по проблеми свързани с дейността по контрола на строителството.

16.Съставя актове по чл.225а от ЗУТ.

17.Съставя актове от ЗАНН.
Изълнява и други задачи възложени му от ръководството..

Още от Новини и съобщения