Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Методика за начина на оценяване на конкурс

Публикувано на: 25.08.2022 г. | 11:13 ч.

                             УТВЪРЖДАВАМ: /П/          

   КМЕТ  НА РАЙОН ,,ВЪЗРАЖДАНЕ

                                                                                                                                                                                             /САВИНА САВОВА/

                

                

 

ПРОТОКОЛ

 

за начина на оценяване  на конкурс за длъжността

,,СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ‘‘  ОТДЕЛ „ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Днес, 25.08.2022г., комисия, назначена със Заповед № РВE22-РД09-182/ 22.08.2022 г. на кмета на район „Възраждане“, на свое заседание реши:

І. Конкурсът  ще се проведе  чрез решаване на тест и интервю, при следната система за определяне на окончателния резултат.

 

1.Тестът се състои от 30 затворени въпроса, с един възможен верен отговор, като отговорът на  всеки въпрос носи 1 точка. Тестовите варианти са три. В деня на конкурса, на произволен принцип, участник изтегля един от утвърдените от кмета на района варианти.  Всички варианти са запечатани в непрозрачен плик . Времето за решаване на теста е определено на 50 минути. Общият сбор на точките на кандидата се умножава по коефициент 3/три/. При 30 верни отговора, кандидатът получава 90 точки или оценка 5.00/пет/, което е и максималният брой точки и оценка. Минималният брой верни отговори необходими за допускане до интервю са 24 отговора, които носят 72 точки или оценка 4.00. Всеки кандидат получил минимум 72 точки и оценка 4.00, ще бъде допуснат до интервю.

                 Тежестта на оценката на кандидатите ще бъде по висока в частта за интервю.

          

                 2. Методика за оценяване:

                 30 отговора = 90 точки = 5.00

                 29 отговора = 87 точки = 4.83

    28 отговора = 84 точки = 4.67

                 27 отговора = 81 точки = 4.50

                 26 отговора = 78 точки = 4.33

                 25 отговора = 75 точки = 4.17

                 24 отговора = 72 точки = 4.00

                 23 отговора = 69 точки = 3.83- кандидатът не се допуска до интервю

                 22 отговора = 66 точки = 3.66 - кандидатът не се допуска до интервю

    21 отговора =   0 точки = 0- кандидатът не се допуска до интервю

 

3. Не се допускат поправки на вече дадени отговори на въпросите, кандидатите трябва внимателно да обмислят преди да заграждат верния отговор.

 

Трите варианта на тест по обявената тематика са:

 

  1. ВАРИАНТ 1

 

  1. ВАРИАНТ 2

 

  1. ВАРИАНТ 3

 

ІІ. Коефициенти по чл.34, ал.5 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:

 

  1. Резултат от теста – умножава се с коефициент 3;
  2. Резултат от интервюто – умножава се с коефициент 5

 

ІІІ. Интервюто съдържа въпроси, за преценка на: аналитична компетентност,, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента(външен/вътрешен), професионална компетентност, дигитална компетентност. Всеки отговор се оценява от всеки член на комисията по петстепенна скала с оценки от 1 до 5. Резултата за всеки кандидат е средноаритметичен от оценките на членовете на комисията.

 

ІV Оценяване на интервюто:

5 – напълно отговаря на изискванията на длъжността;

4 – в голяма степен отговаря на изискванията на длъжността;

3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността;

2 – в малка спетен отговаря на изискванията на длъжността;

1 – не отговаря на изискванията на длъжността;

 

 

V.  Не се класират участници с общ резултат от теста и интервю под оценка 24.

 

Конкурсна комисия:

            Председател :           ........./П/...........

                                                / Дарина Енева/

            Членове :                   

            ........./П/............                                                    

/ Васил Бояджиев/                                                    

 

            .........../П/..........                                                     

            / Даниела Донова /   

Още от Новини и съобщения


Информационна среща
Процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - eтап II“ по Националния План за възстановяване и устойчивост.
Обява - Старши експерт Бюджет
Обява - Старши експерт Бюджет