Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

ОБУЧЕНИЕ НА СОЦИАЛНИ АСИСТЕНТИ

Публикувано на: 15.05.2023 г. | 13:36 ч.

Програма „Развитие на човешките ресурси“

Столична община

 

ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ
 

ОБУЧЕНИЕ   на СОЦИАЛНИ АСИСТЕНТИ

Столична община-район „Възраждане“ изпълнява проект BG05SFPR002-2.001-0120-С01 „Грижа в дома в Столична община“, финансиран по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027.

С реализирането на този проект Столична община-район „Възраждане“ ще осигури продължаване и надграждане на създадения по сходни проекти модел за предоставяне на патронажен тип услуги в домашна среда за възрастни в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания с цел подобряване на техния социалноздравен статус.

Във връзка с горното на 16.05.2023г. от 09:00 часа ще се проведе обучение на необучен персонал за социални асистенити, които ще предоставят услугата „Грижа в дома“ на територията на Столична община-район „Възраждане“ като почасова мобилна интегрирана здравносоциална услуга на лица с увреждания и възрастни хора, нуждаещи се от подкрепа в домашна среда.

Обучението има за цел участниците в него да придобият знания и умения, необходими за качественото предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания, в изпълнение на дейностите  по процедурата „ГРИЖА В ДОМА“.

Програма на обучението

09:00-10:45 Регистрация на участниците - попълване на присъствена форма.                       Представяне на проекта. Методика за предоставяне на социалните услуги „Социален асистент“. Нормативна уредба. Представяне на социалните услуги „Социален асистент“.

10:45-11:00 Кафе пауза

11:00-12:45 „Социален асистент“ – професионална роля. Изисквания. Права, задължения и отговорности. Работа в малки групи – водене на дневник. Потребности и права на потребителите на социални услуги. Общи познание за домашни грижи. Дискусия.

12:45-13:45 Обедна почивка.

13:45-15:30 Оценка на риска. Първа помощ. Превенция на трудови злополуки в работата на социалния асистент. Здравословни и безопасни условия на труд.

15:30-15:45 Кафе пауза

15:45-17:30 – Често срещани заболявания при възрастни хора. Грижа за потребителите със съответното заболяване. Специфика на грижите за стари хора, за деца и лица с увреждания. Заключителна дискусия.

Още от Новини и съобщения


Информационна среща
Процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - eтап II“ по Националния План за възстановяване и устойчивост.
Обява - Старши експерт Бюджет
Обява - Старши експерт Бюджет