Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Обява за работа - МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - яслена група

Публикувано на: 15.11.2023 г. | 12:47 ч.

Обява за работа - МЕДИЦИНСКА СЕСТРА - яслена група

Задължения МС здравен кабинет
1. Работи по нормативни документи на МЗ и специализираните поделения към него, съгласувано с директора на детското заведение.
2. Изготвя анализ за състоянието на децата, на база подадената информация от личните лекари до 30 март и го изпраща в отдел „Профилактика и промоция на здравето” в СРИ.
3. Изготвя анализ на проведените през годината имунизации въз основа на данни от личния лекар и изпраща анализа в срок до 30 юни в отдел „Противоепидемичен контрол” в СРИ.
4. Изготвя план и отчет за проведените здравно-просветни мероприятия през учебната година и го представя в отдел „Промоция на здравето” в СРИ.
5. Проверява медицинските документи при прием на децата и изготвя здравните им досиета.
6. Изисква от родителите сведения за профилактичните прегледи, тегло, имунизации, диспансеризаци, антропометрични показатели и ги отразява в здравно-профилактичните карти на децата до 30 декември на текущата година.

7. Води и съхранява медицинската документация и здравните карти на децата в детското заведение.
8. Организира и извършва сутрешен филтър на децата от детското заведение, информира се за здравословното им състояние. При съмнение за заразно заболяване изолира детето и уведомява родителите. Наблюдава състоянието на децата до идването на лекар и оказва първа помощ при необходимост.
9. Следи за изпълнението на правилен хигиенен режим на заведението – отопление, проветряване, микроклимат, закалителни мероприятия, санитарно-хигиенно състояние на помещенията и двора, лична хигиена на децата и персонала.
10. Съставя съвместно с директора, домакина и готвача меню.Контролира приготвянето на храната по отношение на кулинарна технология и хигиенни норми. Дегустира приготвената храна преди изпращането й по групите и контролира оставените от нея проби, като отразява впечатленията си в специален дневник. Контролира разпределението на храната по групите, спазването на всички хигиенни норми и естетика при сервиране.
11. Провежда обучението на непедагогическия обслужващ персонал по нормативните документи на МЗ и въвежда новопостъпилите в работата.
12. Следи за редовността на здравните книжки на персонала и ги съхранява.
13. Организира и провежда здравно-просветна и здравно-възпитателна дейност с персонала, родителите и децата.
14. Организира и провежда профилактични и противоепидемични дейности за предотвратяване възникването и ограничаване разспространение на заразните и паразитни заболявания в детското заведение.
15. Отговаря за съхранението и отчита разходването на медикаментите и консумативите в здравния кабинет в специален журнал. Съставя се протокол на изразходваните лекарства и на лекарствата с изтекъл срок, които се предават в специален пункт, заедно с протокол от комисия в състав от директор, счетоводител и медицинска сестра един път годишно.
16. Носи отговорност за достоверността на изготвената учетна и отчетна документация.
17. По предварително изготвен от работодателя и съгласуван с директора на ДЗ график, преминава обучение по оказване на първа помощ при спешни състояния на децата в център по спешна медицинска помощ и по проблемите на профилактиката и промоцията на здравето в МЗ и специализираните му поделения.
18. Участва в педагогическия съвет на детското заведение.
19. Изготвя план и отчет за здравното обслужване.
20. Изпълнява и други трудови задачи и задължения, свързани с изпълнението на годишната възпитателно-образователна работа на детското заведение.
Други изисквания: През работното си време участва във всички дейности –открити практики, семинари, екскурзии, летен, зимен отдих и други форми за извеждане на децата извън детското заведение. При отсъствие, сезира директора на детското заведение, за осигуряване на заместник. При отсъствие на медицинска сестра в яслена група, изпълнява разпореждания на директора на детското заведение за работа в група и смяна, с цел обезпечаване необходимия персонал и работен график.
При наличие на две медицински сестри в здравен кабинет в едно детско заведение се работи на двусменен режим, съгласно изискванията на КТ и КТД.
При отсъствие на втора медицинска сестра в здравен кабинет, при необходимост замества, изпълнявайки разпорежданията на директора на детското заведение за обезпечаване графика на работа.
Режим на труд и почивка:
Съгласно КТ, КТД и Правилник за вътрешния ред на района - осемчасов работен ден при петдневна работна седмица. При необходимост продължава да изпълнява задълженията по настоящата длъжностна характеристика и след изтичане на установеното работно време, съгласувано с ГИТ. Отзовава се в екстремна ситуация при необходимост.
Разпределянето на работното време, графици за работа на смени и отчитането на работното време се уреждат с КТ и ПВР, който се обсъжда със синдикалните ръководства съгласно чл. 37 от КТ.
Има право на платен годишен отпуск, съгласно КТ и КТД по определен график.
Изисквания за заемане на длъжността
1. Образование – висше, полувисше или средно специално медицинско.
2. Професионален опит – не се изисква.

Пълно работно време.

Линк към обявата - https://www.jobs.bg/job/7135543

Още от Новини и съобщения


Информационна среща
Процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - eтап II“ по Националния План за възстановяване и устойчивост.
Обява - Старши експерт Бюджет
Обява - Старши експерт Бюджет