Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Обява - Старши експерт Бюджет

Публикувано на: 21.11.2023 г. | 15:33 ч.

Обява - Старши експерт ,,Бюджет''

Изготвя регулярно справки за бюджета и финансирането по учебни и детски заведения.
Следи за правилното изразходване на бюджетни средства по предназначение .
Контролира изразходването на средствата за работна заплата по структурни звена .
Предлага и отразява своевременно корекции по бюджета на района, вътрешни размествания до размера на утвърдения от СОС бюджет на района;
Уточнява плана по приходите и разходите при всеки отчетен период.
Участва в изготвянето на Отчета за изпълнение на бюджета - месечен/тримесечен за изпълнение на бюджета.
Следи измененията в нормативните документи и своевременно актуализира и предлага за утвърждаване след съгласуване с главния счетоводител и началника на отдела на инструкции , правилници , заповеди и други вътрешни документи касаещи работата му.
Изготвя проекти на заповеди и докладни записки по проблеми свързани с дейности по бюджета на района.

За информация: телефон 02/9804660 – Д. Донова – гл. експерт ЧР.              

Още от Новини и съобщения


Информационна среща
Процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - eтап II“ по Националния План за възстановяване и устойчивост.
Район ''Възраждане'' обявява конкурс за длъжността "старши юрисконсулт" в отдел "Правно-нормативно обслужване"
Район "Възраждане" обявява конкурс за длъжността "старши юрисконсулт" в отдел "Правно-нормативно обслужване"