Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Столична община

 

ИзбориОбразование и социални дейностиПланове на районаПублични регистриЕкологияАрхитектура Етажна собственост

Инициативи

НачалоНовини и съобщения › Район "Възраждане" обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "главен инженер" в отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология"

Район "Възраждане" обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "главен инженер" в отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология"

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “ВЪЗРАЖДАНЕ”               
гр. София – 1303, бул. ”Ал. Стамболийски”, № 62, тел. 9814364, факс 9870794

ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител
на длъжността "главен инженер" в отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология"


Столична община – район "Възраждане", със седалище и адрес: гр. София – 1303, бул. ”Ал. Стамболийски” № 62, тел. 02/9814364, факс: 02/9870794, e-mail: info@so-vazrajdane.bg, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и Заповед № РВЕ24-РД09-75/06.03.2024 г. на кмета на СО – район "Възраждане", обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

1. Конкурсът се обявява за длъжността: "главен инженер" в отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология" в СО – район "Възраждане".

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
- Вид правоотношение – служебно;
- Образователна степен: висше – "бакалавър";
- Минимален ранг за заемане на длъжността – IV младши;
- Професионален опит –3 (три) години.

3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
- професионална област: Технически науки;
- квалификация – „Строителен инженер”;
- да познава ЗУТ и неговите поднормативни актове, ЗУЗСО, ЗС и ЗОС, ЗОП, Закона за местното самоуправление и местната администрация, ЗДСл, Наредби и правилници на СО и СОС;
- компютърна грамотност – Microsoft Office, Internet;
- на основание чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигане на равни резултати от проведената процедура.

4. Начин на провеждане на конкурса:
- тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
- интервю с кандидатите, чиито резултати от теста са над минималния.

5. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие представят следните документи:

1. Заявление за участие, съгласно чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл – по образец.
2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл – по образец;
3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
5. Копие от документи, удостоверяващи  професионален опит и стаж (копие от трудова, служебна или осигурителна книжка).
6. Автобиография.

6. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите се подават в деловодството на СО – район "Възраждане", бул. "Александър Стамболийски" № 62, в 10 дневен срок от публикуване на обявата за провеждане на конкурса в СО – район „Възраждане“, лично от всеки кандидат или чрез упълномощен представител, всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч.  
Документите може да се подадат по електронен път, на ел. поща info@so-vazrajdane.bgd.donova@so-vazrajdane.bg като в този случай Заявлението и Декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При подаване на документите лично и чрез пълномощник на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидати ще получат длъжностна характеристика и информация за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Дава указания за възниканали инвестиционни намерия, необходима документация и процедури.
Предоставя необходимата информация и упражнява контрол по строителните и ремонтните работи по инженерната и пътната инфраструктура, училища, детски грасини и общински сграден фонд.
Участва в заседания на РЕСУТ.
Проверява съответствието на строежите във връзка с разпоредбите на  чл. 159, ал. 3 от ЗУТ.
Съгласува и контролира договорите за гаранции при разрешаване на нови строежи.
Извършва текущ контрол по време на строителството на обекти в отдел "Инженерната инфраструктура"  и съставя протоколи за възстановяване на пътната настилка.
Отговаря за законосъобразността на изготвената техническата документация, необходима за издаване на разрешение на строеж за инфраструктурни обекти и за качеството на работа при ремонт на пътна мрежа по второстепенни улици без масов градски транспорт.
Участва в огледи на комисиите по чл. 196, ал. 1 от ЗУТ.

8. Минимален размер на основната месечна заплата за длъжността – 933 лв.
При определяне на основната месечна заплата на спечелилия кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи форматирането на възнаграждението и Вътрешните правила, прилагани в  районната администрация.

9. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени на информационното табло на I етаж в административната в  сградата на СО – район “Възраждане” – гр. София, бул. ”Ал. Стамболийски” № 62, както и на електронната страница на района – www.so-vazrajdane.bg.

За информация: телефон 02/9804660 – Д. Донова – гл. експерт ЧР.

                      

 Списък с допуснати и недопуснати до интервю кандидати - тук

Формуляр за окончателни резултати - тук

Списък с допуснати и недопуснати кандидати

КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР        

СТАНИСЛАВ ИЛИЕВ
КМЕТ НА СО – РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ"