Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Нови правила за използване на пиротехнически изделия в Столична община

Публикувано на: 16.02.2022 г. | 14:34 ч.

С приетите от Столичния общински съвет с Решение № 45 от 27.01.2022 г. изменения и допълнения на Наредбата за обществения ред на територията на Столичната община са въведени нови правила за използването на пиротехнически изделия от категория F2 и категория F3 на територията на Столичната община.

Съгласно измененията използването на фойерверки от категория F2 и категория F3 става само след подаване на заявление (по образец) от лицето и издаване на изрично разрешение (по образец от районната администрация. Разрешенията следва да бъдат изпратени на органите на МВР и да се публикуват на интернет страницата на  районната администрация.

С измененията и допълненията на Наредбата за обществения ред на територията на Столичната община се забранява използването на открито на пиротехнически средства — фойерверки от категория F2 и F3 на територията на Столична община,  освен след изрично разрешение. Новата регламентация влиза в сила от 01.03.2022 г.

Фойерверки от категория F2 са фойерверки, при използването на които съществува ниска степен на опасност и ниски нива на шум и които са предназначени за употреба на открито в обособени пространства. Фойерверки от категория F3 са фойерверки, при използването на които съществува средно голяма степен на опасност, предназначени за за употреба в обширни открити пространства и чието ниво на шум не вреди на човешкото здраве. В тези две категории влизат най-общо: пиратки, бомбички, римски свещи, пиробатерии. Категорията на съответната изделие е отбелязана върху опаковката.

Разрешението се издава от  кмета на района след подаване на заявление (по образец).

Необходимо е в заявлението да бъдат посочени:

o   данни за заявителя:

o   категория на фойерверките. които ще се използват, тяхното брутно тегло/брой;

o   дата, час и точно място на използване.

С оглед на безпрепятственото протичане на административната процедура заявлението следва да бъде подадено в 10-дненен срок преди събитието.

Разрешението се издава в 7-дневен срок от подаването на заявлението и се публикува на интернет страницата на районната администрация. Разрешението се изпраща и  органите на МВР.

Въведено е правилото: за едно място за едно събитие  да се издава само едно разрешение за използване на фойерверки, а при постьпване на няколко заявления за едно и също място, разрешение се издава за най-рано подаденото.

Предвидени са конкретни оснавания, при които районният кмет  отказва  издаването на разрешение за употребата на фойерверки:

    • когато посоченото в заявлението място на използване на пиротехническите изделия попада на територията на междублокови пространства;

    • когато се предвиждат лоши метеорологични условия;

    • в случаите на чл.60, ал.1, т.6 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, а именно: в близост до леснозапалими материали; в районите на здравни и лечебни заведения, учебни заведения, социални домове, молитвени домове, храмове и манастири ; в закрити помещения, с изключение на фойерверки от категория F1.

Кметът на района отказва издаването на разрешение и в случаите, когато посоченият в заявлението час е след 22.00 ч. и преди 09.00 ч.

Споменатата забрана не се прилага за времето от 18.00 ч. на 1 декември до 02.00  часа на 1 януари. За този период разрешение не се изисква.

Не се изисква разрешение и за пиротехническите изделия от категория F1. Това са фойерверки, при използването на които съществува много ниска степен на опасност и пренебрежимо ниско ниво на шум. В тази категория попадат бенгалският огьн и т. нар. „фонтани“ за торта.

Предвидени са по-високи санкции за нарушителите:

– глоба от 500 до 2 000 лв. – за физически лица;

-имуществена санкция от 3 000 до 10 000 лв. – за юридически лица.

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “ВЪЗРАЖДАНЕ"

Галерия
Още от Новини и съобщения


Информационна среща
Процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - eтап II“ по Националния План за възстановяване и устойчивост.
Обява - Старши експерт Бюджет
Обява - Старши експерт Бюджет