Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Район „Възраждане“ обявява обществено обсъждане за провеждане представянето на схема – предложение за разширение на “Зелена зона“ за почасово паркиране на територията на район „Възраждане” – СО в ж.к. „Сердика“ в границите между бул. „Инж. Иван Иванов“, ул. „Камен Андреев“, ул. „Охридско езеро“ бул. „Акад. Евст. Гешов“, ул. „Гюешево“ и ул. „Арх. П. Момчилов“

Публикувано на: 18.10.2022 г. | 09:05 ч.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание на чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 20 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г. на СОС, постъпил сигнал в район „Възраждане“ с вх. № РВЕ22-ГР94-726/23.05.2022 г. и във връзка с провеждане на обществено обсъждане, от кмета на район „Възраждане“ Савина Савова е издадена Заповед № РВЕ22-РД09-241/17.10.2022 г., с която се разпорежда провеждане на представяне на схема – предложение за разширение на “Зелена зона“ за почасово паркиране на територията на район „Възраждане” – СО в ж.к. „Сердика“ в границите между бул. „Инж. Иван Иванов“, ул. „Камен Андреев“, ул. „Охридско езеро“, бул. „Акад. Евст. Гешов“, ул. „Гюешево“ и ул. „Арх. П. Момчилов“ на 31.10.2022 г. (понеделник) от 18:00 часа в сградата на район „Възраждане" – бул. „Александър Стамболйски" № 62, във фоайето на ІІ етаж.

Писмените становища по схемата – предложение за разширение на „Зелена зона“ за почасово паркиране на териAторията на район „Възраждане“ – СО в ж.к „Сердика“ в границите между бул. „Инж. Иван Иванов“, ул. „Камен Андреев“, ул. „Охридско езеро“, бул. „Акад. Евст. Гешов“, ул. „Гюешево“ и ул. „Арх. П. Момчилов“, се адресират до кмета на район „Възраждане“ – СО и се подават в деловодството на района в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от представяне на схемата. Становищата трябва да съдържат общ коментар и конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждането на други варианти. Становища, постъпили след определения срок не се приемат. При постъпване на писмени становища, същите се систематизират от комисия, назначена с отделна заповед на кмета на район „Възраждане“ – СО, която да изготви обобщаващ доклад.        

С цитираната по-горе заповед се определя инж. Виолета Юрукова и Даяна Вернезова да дават допълнителна информация по времето на изготвяне на становищата. За връзка с инж. Виолета Юрукова  – тел. 02/980 60 96 и с Даяна Вернезова – тел. 02/9804262.

Общественото обсъждане  ще приключи със заключителна дискусия на 14.11.2022 г. (понеделник) от 18:00 ч. в сградата на район „Възраждане“, във фоайето на ІІ етаж.  За участие в дискусията задължително се поканват лицата, представили писмени становища, и екипа разработил проекта за почасово паркиране на територията на район „ Възраждане“.

Заповедта е оповестена чрез издаване на обявление на информационното табло в сградата на районната администрация, на официалния уеб сайт на Районa www.so-vazrajdane.bg, в профила в социалната мрежа на Района, в Единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на СО. Информация за обявлението се изпраща на управителите на ЕС/Сдружения в описания по-горе район.
 

Заповед № РВЕ22-РД09-241/17.10.2022 г.

Протокол от обществено обсъждане - 31.10.2022 г.

Становища :

Становище - инж Румяна Борисова Еремиева

Становище - живущи бл 1 2 3 Сердика

Становище - Хомтекс ЕООД

Становище - Живущите - Гюешево 68

Становище - Весела Вълкова

Становище - Живущите бл 25 вх А

Становище - Мартин Георгиев

Становище - живущи -бл 5 жк Сердика

Становище - живущи бл 18А Сердика

Становище - Живущите в кв Сердика - Карето Гешов-Гюешево-Арх Петко Момчилов - Иван Иванов

Становище - Боян Иванов и живущи жк Сердика

Становище - живущи бл 19 жк Сердика

Становище - живущи бл 12 жк Сердика

Становище - Любомир Ангелов

Становище - Христина Диманова

Становище - Теодора Арсова

Становище- живущи бл 18 вх В жк Сердика

Становище  - от живущите в бл 15 жк Сердика

Становище - Пламена Кожухарова

Становище - Мартин Лесев​

Становище - живущи в бл 14 жк Сердика​

Становище - живущите в бл 16А

Становище - живущите в бл 2

 

Забележка - Становища с № РВЕ22-МК92-64/10.11.2022 и №  РВЕ22-МК92-64-[1]/14.11.2022 са несъотносими към темата на общественото обсъждане.

Аудио запис от проведените обществени обсъждания : (връзки към Гугъл драйв)

Още от Новини и съобщения


Информационна среща
Процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - eтап II“ по Националния План за възстановяване и устойчивост.
Обява - Старши експерт Бюджет
Обява - Старши експерт Бюджет