Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

СЪОБЩЕНИЕ ДО ОБЩИТЕ СЪБРАНИЯ/СДРУЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

Публикувано на: 25.11.2020 г. | 04:10 ч.

На основание, заповед № СОА20-РД09-1486/13.03.2020 г. на кмета на СO се уведомяват общите събрания/ сдруженията на собствениците в режим на етажна собственост и се дават препоръки за организиране на засилено дезинфекциране на общите части на сградите.                                                                                 

УВАЖАЕМИ Г-Н УПРАВИТЕЛ,                                                                                                                 УВАЖАЕМИ СОБСТВЕНИЦИ/ПОЛЗВАТЕЛИ/ОБИТАТЕЛИ                                                                         Във връзка с  усложнената  извънредна  епидемична  обстановка  с  цел  ограничаване  на заразяването с коронавирусна инфекция  предвид негативните даннни / драстично увеличаване на заразените/  на територията на Столична община, Ви уведомяваме , че следва  да  проявите необходимата здравна култура и разбиране към извънредната ситуацията с цел защита живота и здравето на живущите и посетителите на сградата, при съобразяване с препоръките на Столична регионална здравна инспекция ,  да  предприемете  следните  действия:

- Извършване на ежедневно засилено дезинфекциране на общите части на сградата в това число асансьорни клетки, входове, прилежащи блокови пространства;                                                                                                                                     

- Редовно проветряване на общите части на сградата;

Предоставяме на Вашето внимание относимата към настоящото част от СРЗИ: Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространението на COVID – 19:

1. Избор на дезинфектант:                                                                                               

1.1. Почистващите продукти, използвани в рутинните санитарно-хигиенни дейности трябва да бъдат заменени с дезинфектанти.

1.3. Дезинфектантът, който ще се избере, трябва да е разрешен от Министерство на здравеопазването. МЗ поддържа на страницата си в Интернет Регистър на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на пазара. Регистърът се актуализира най- малко веднъж месечно.

1.4. В зависимост от обектите и повърхностите, които ще бъдат третирани, дезинфектантите трябва да бъдат разрешени за Продуктов тип 2 „Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни“ и/или  Продуктов тип 3 „Ветеринарна хигиена“ и/или за Продуктов тип 4 „Област на употреба, свързана с храни и фуражи“. 

1.5. Необходимо е да се избере дезинфектант, ефективен по отношение на вируса. Не търсете изписването на името COVID-19 на етикета! Достатъчно е в областта на употреба на дезинфектанта, описана на етиката, да е вписано вирусоцидно действие или частично вирусоцидно (вируси с обвивка) действие. Препоръчително е да се избере дезинфектант, постигащ ефективност при по-кратко време на въздействие (до 15 минути).                                                

2. Установяване на критични точки и кратност на обработките                                                         

2.1. За всеки обект се определят критичните точки, които подлежат на дезинфекция. Критични точки са всички повърхности, свързани с голям трафик на хора, както и често докосваните повърхности (подове, дръжки на врати, прозорци; ключове за осветление, бутони на асансьори, парапети; домофони и много други често докосвани с ръцете повърхности), като същите подлежат на ежедневна дезинфекция.       

График за извършените дейности: почистване и дезинфекция на етажна собственост на адрес​ (бланка), може да изтеглите от тук                                                            

София, октомври 2020 г.                                                                                                                             РЪКОВОДСТВОТО НА СО- РАЙОН "ВЪЗРАЖДАНЕ"

Още от Новини и съобщения


Информационна среща
Процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - eтап II“ по Националния План за възстановяване и устойчивост.
Обява - Старши експерт Бюджет
Обява - Старши експерт Бюджет