Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

ОПАК ОДОБРИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТ НА СО- РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ”

Публикувано на: 08.03.2013 г.

08/03/2013 г.

След приключване работата на оценителната комисия по открита процедура за подбор на проекти по приоритетна ос II: ”Управление на човешките ресурси”, подпреоритет 2.2.”Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07. е Одобрено за финансиране проектно предложение с наименование „Повишаване на административния капацитет на Район ”Възраждане” на СО чрез подобряване на квалификацията и мотивацията на служителите.” 
В рамките на проекта   ще се акцентира на развитието на административния капацитет на  общинската администрация на СО -район ”Възраждане”. Общият размер на одобрената безвъзмездна помощ е 66 577,00 лева, а срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца.
Проектът се финансира от  Европейския социален фонд, чрез ОП «Административен капацитет» и предприсъединителните програми на ЕС.

Още от ОПАК


Резултати от изпълнението на проект по ОПАК
Резултати от изпълнението на проект по ОПАК:"    Повишаване на административния капацитет на район Възраждане на СО чрез подобряване на квалификацията и мотивацията на служителите”- Дог. № A12-22-7/29.01.2014 г, 
Заключителна пресконференция по проект „Повишаване на административния капацитет на район Възраждане на СО чрез подобряване на квалификацията и мотивацията на служителите“
Заключителна пресконференция по проект „Повишаване на административния капацитет на район Възраждане на СО чрез подобряване на квалификацията и мотивацията на служителите“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“.
УСПЕШНО ЗАВЪРШИХА ОБУЧЕНИЯТА В ИНСТИТУТА ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
27 СЛУЖИТЕЛИ ОТ РАЙОН ”ВЪЗРАЖДАНЕ” ПРИДОБИХА НОВИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  В ИНСТИТУТА ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ.  
31 СЛУЖИТЕЛИ ОТ СО-РАЙОН ”ВЪЗРАЖДАНЕ” УСПЕШНО ПРЕМИНАХА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ
31 СЛУЖИТЕЛИ ОТ СО-РАЙОН ”ВЪЗРАЖДАНЕ” УСПЕШНО ПРЕМИНАХА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ СЪОБРАЗЕНИ СЪС СПЕЦИФИЧНИТЕ ФУНКЦИИ, КОИТО СЛУЖИТЕЛИТЕ ИЗПЪЛНЯВАТ.