Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

СО- РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ” СКЛЮЧИ ДОГОВОР С УО НА ОПАК

Публикувано на: 30.01.2014 г.


На 29  януари 2014 г.,  Район „Възраждане”, Столична община сключи Договор с Управляващия орган  на Оперативна програма “Административен капацитет” .
Договора е за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение  на проект по ОПАК, приоритетна ос II: ”Управление на човешките ресурси”, подпреоритет 2.2.”Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07., с наименование „Повишаване на административния капацитет на Район ”Възраждане” на СО чрез подобряване на квалификацията и мотивацията на служителите.”  
В рамките на проекта   ще се акцентира на развитието на административния капацитет на  общинската администрация на СО -район ”Възраждане”. Ще се проведат обучения на  служителите на Район „Възраждане  за развитие на компетенциите им в областта на стратегическото планиране, разработване и провеждане на публични политики;за усъвършенстване на професионалните им умения и квалификация, и за придобиване на ключови компетентности. Ще бъдат проведени и обучения за работа с граждани от специфични групи и трудни клиенти- хора с увреждания, неграмотни граждани и такива без правни познания, както и обучения за ефективна работа в екип.
Част от обученията ще бъдат реализирани от Института по публична администрация. За останалите ще бъде проведена открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки. 
Целите, които си поставя СО -район ”Възраждане” са:изграждане на модерна администрация чрез подобряване на работата на служителите, за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост; подобряване на капацитета на служителите в администрацията за изпълнение на задълженията им за създаване на ефективна администрация, „с лице към хората” и ориентирана към потребителите на административни услуги, такава, която съзнава своята мисия за подпомагане на развитието на модерно и благоденстващо общество, не с голяма численост на структурите и служителите, а с акцент върху компетентността и качеството на дейността й; подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване на квалификацията на служителите в  администрацията, изискващи непрекъснато повишаване на уменията и компетенциите на служителите.
СО -район ”Възраждане”цели ефективно и ефикасно да използва възможността, предоставена от Структурните фондове, да изгради и укрепи административния си капацитет.
Общият размер на одобрената безвъзмездна помощ е 66 577,00 лева, а срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца.
Проектът се финансира от  Европейския социален фонд, чрез ОП «Административен капацитет» и предприсъединителните програми на ЕС.

Още от ОПАК


Резултати от изпълнението на проект по ОПАК
Резултати от изпълнението на проект по ОПАК:"    Повишаване на административния капацитет на район Възраждане на СО чрез подобряване на квалификацията и мотивацията на служителите”- Дог. № A12-22-7/29.01.2014 г, 
Заключителна пресконференция по проект „Повишаване на административния капацитет на район Възраждане на СО чрез подобряване на квалификацията и мотивацията на служителите“
Заключителна пресконференция по проект „Повишаване на административния капацитет на район Възраждане на СО чрез подобряване на квалификацията и мотивацията на служителите“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“.
УСПЕШНО ЗАВЪРШИХА ОБУЧЕНИЯТА В ИНСТИТУТА ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
27 СЛУЖИТЕЛИ ОТ РАЙОН ”ВЪЗРАЖДАНЕ” ПРИДОБИХА НОВИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  В ИНСТИТУТА ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ.  
31 СЛУЖИТЕЛИ ОТ СО-РАЙОН ”ВЪЗРАЖДАНЕ” УСПЕШНО ПРЕМИНАХА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ
31 СЛУЖИТЕЛИ ОТ СО-РАЙОН ”ВЪЗРАЖДАНЕ” УСПЕШНО ПРЕМИНАХА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ СЪОБРАЗЕНИ СЪС СПЕЦИФИЧНИТЕ ФУНКЦИИ, КОИТО СЛУЖИТЕЛИТЕ ИЗПЪЛНЯВАТ.