Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

53 СЛУЖИТЕЛИ ОТ СО-РАЙОН ”ВЪЗРАЖДАНЕ” УСПЕШНО ПРЕМИНАХА ОБУЧЕНИЯ

Публикувано на: 08.11.2014 г.

В периода 27.10- 01.11.2014 г, в град Банско  53 служители на 3 групи  взеха участие и успешно преминаха през  обучения, включващи няколко основни теми с теоретична и практична част: Мотивация; Комуникации в екипа;. Ефективно лидерство; Работа в екип;Решаване на конфликти.Целта на обученията е  ефективното оползотворяване на ресурсите на администрацията,  включва от една страна нуждите на нейните служители да развиват аналитични техники, комуникация, включеност и мотивация, а от друга работа с други фирми и организации.Тези обучения спомагат за подобряване, както на процесите на взаимодействие между отделните звена в администрацията, така и за личната удовлетвореност на служителите в работния процес
Обученията се провеждат в изпълнението на дейностите по проект„Повишаване на административния капацитет на Район ”Възраждане” на СО чрез подобряване на квалификацията и мотивацията на служителите.” по Оперативна програма  "Административен капацитет", приоритетна ос II: ”Управление на човешките ресурси”, подпреоритет 2.2.”Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07.,  Договор с регистрационен номер: А12-22-7/29.01.2014г.
Основната цел на проекта е да се създадат условия за повишаване на качеството на работа на районната администрация за осигуряване на ефективно административно обслужване чрез повишаване на капацитета на служителите й.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Още от ОПАК


Резултати от изпълнението на проект по ОПАК
Резултати от изпълнението на проект по ОПАК:"    Повишаване на административния капацитет на район Възраждане на СО чрез подобряване на квалификацията и мотивацията на служителите”- Дог. № A12-22-7/29.01.2014 г, 
Заключителна пресконференция по проект „Повишаване на административния капацитет на район Възраждане на СО чрез подобряване на квалификацията и мотивацията на служителите“
Заключителна пресконференция по проект „Повишаване на административния капацитет на район Възраждане на СО чрез подобряване на квалификацията и мотивацията на служителите“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“.
УСПЕШНО ЗАВЪРШИХА ОБУЧЕНИЯТА В ИНСТИТУТА ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
27 СЛУЖИТЕЛИ ОТ РАЙОН ”ВЪЗРАЖДАНЕ” ПРИДОБИХА НОВИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  В ИНСТИТУТА ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ.  
31 СЛУЖИТЕЛИ ОТ СО-РАЙОН ”ВЪЗРАЖДАНЕ” УСПЕШНО ПРЕМИНАХА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ
31 СЛУЖИТЕЛИ ОТ СО-РАЙОН ”ВЪЗРАЖДАНЕ” УСПЕШНО ПРЕМИНАХА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ СЪОБРАЗЕНИ СЪС СПЕЦИФИЧНИТЕ ФУНКЦИИ, КОИТО СЛУЖИТЕЛИТЕ ИЗПЪЛНЯВАТ.