Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Основни документи за управление на етажна собственост

Основни документи за управление на етажна собственост


1. Закон за управление на етажната собственост 

2. НАРЕДБА № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. - за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост.

3. Заявление за регистрация на сдружение на собствениците по чл.29, ал.1 ЗУЕС.

4.Удостоверение за регистрация на сдружение на собствениците по чл.46а ЗУЕС.

5.Регистрационна карта сдружения на собствениците.

6.Уведомление.

7.Уведомление по чл.46б ЗУЕС.

8.Заповед РД-02-14-1256 от 11.05.2012г.

9.Книга на етажната собственост.

10.Чл.7 от ЗУЕС.

11.Примерен правилник за вътрешния ред в етажна собственост.

12.Споразумение за създаване на сдружение на собствениците.

13.Заявление за неотложен ремонт по чл.49 от ЗУЕС.

14.Заявление за установяване на нарушение на ЗУЕС.


15.НАРЕДБА № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична община.


Образци на документи

1.Примерен списък общо събрание.

2..Покана за свикване на общо събрание от Управителния съвет.

3.Покана за свикване на общо събрание от Контролния съвет.

4.Искане на собствениците на 20% идеални части от общите части за свикване на общо събрание.

5.Примерен протокол за проведено общо събрание на собствениците на етажна собственост.

6.Съобщение за изготвен протокол от проведено общо събрание.

7.Протокол за поставено съобщение за изготвен протокол по чл.16 ал.7 от ЗУЕС.

8.Протокол от заседание на управителния съвет на етажна собственост.

9.Протокол от заседание на контролния съвет на етажна собственост.

10.Констативен протокол за установяване на нарушение (в случай на избран управител от общото събрание).

11.Констативен протокол за установяване на нарушение (в случай на избран управителен съвет от общото събрание).

12.Констативен протокол за установяване на нарушение извършено от член на управителния съвет / управител.