Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Проект „Нови възможности за грижа“

Публикувано на: 15.06.2016 г.

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ПРОЕКТ №2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001

„НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА”

 

Проект „Нови възможности за грижа” по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нови алтернативи” по приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020» стартира изпълнението си на 18 март т.г. Общата стойност на Проекта възлиза на 64 966 534,16 лева и се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране.

Проектът се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане АСП чрез Главна дирекция „Социално подпомагане“. Партньори по Проекта са всичките 265 общини, като на територията на Столична община ще се изпълнява от 23 района. Проектът е с продължителност 13 месеца, а срокът на предоставяне на социалната услуга „личен асистент” – до 10 месеца. Проектът стартира на 11.05.2015 година и е с продължителност до 29.02.2016 година.

Със стартирането на проекта бяха назначени 43 лични асистенти , които обслужват 43 потребители. Месечна часова квота 4800 .

През м.Януари 2015г. се сключи Анекс към Партньорско споразумение №BG05-2204-1/24.03.2015г. за предоставяне на здравни услуги от медицински специалисти на Потребителите общо 1098 часа.

Основна цел на проекта е превенция на зависимостта от институционален тип грижи, подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за социално включване.

Целевите групи са:

 • Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
 • Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
 • Семейства на деца, с увреждания;
 • Самотно живеещи тежко болни лица.

І. Основни дейности по проекта:

 1. Организация и управление на проекта.
 2. Създаване на банка с лични асистенти от всяка община-партньор по проекта.
 3. Кандидатстване, оценка и класиране на кандидатите за ползване на услугата „Личен асистент”.
 4. Предоставяне на социалната услуга и управление на риска за потребителите и личните асистенти в процеса на ползване на услугата.
 5. Информиране и публичност.

ІІ.Резултати:

Подобряване качеството на живот на целевите групи.

 • Осигуряване на равни възможности на представителите на целевите групи и преодоляване на дискриминационни практики.
 • Повишаване качеството на живот на потребителите, чрез подобряване на достъпа им до социални услуги.
 • Осигурена качествена грижа в домашна среда.
 • Разширени възможности за ползване на социални услуги в общността.
 • Подобряване грижите за хората с трайни увреждания, чрез осъществяване на добро сътрудничество на заинтересованите институции на общинско ниво.
 • Гарантиране на конкретен подбор за най-нуждаещите се лица сред целевите групи и обхващане на всички населени места, в които има идентифицирани нужди от тази услуга.
 • Създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги за специалисти, търсещи допълнителна работа.
 • Създаване банка от лични асистенти – действащи обучени и мотивирани хора за изпълнение на социалната услугата Личен асистент.

Екипът за управление на проекта през този период изготвя необходимите справки и отчети по Проекта, документи, свързани с трудовите правоотношения на личните асистенти - трудови договори.

Съгласно утвърдената процедура за вътрешен контрол и мониторинг по предоставянето на социалната услуга „личен асистент“ и с цел проследяване качеството на предоставяната услуга, екипът за управление на проекта в район „Възраждане“ извършва ежемесечни проверки в домовете на потребителите.

Още от Проекти


ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ”
Чрез проекта  се предоставят услуги по домовете, оказване на подкрепа на възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване;  хора с увреждания;  възрастни в риск – лица в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;  поставени под карантина във връзка с COVID-19.