Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Проект „Подкрепа за достоен живот"

Публикувано на: 04.05.2015 г.

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г.   по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.09 „Алтернативи”, финансиран със Заповед №РД08-52/08.10.2010г.

Месечна часова квота 5200 и бюджет обхващащ целия  период: 651 687.43лв.

Основната цел на Проекта е да  подобри качеството на живот на лицата с увреждания чрез удовлетворяване на индивидуалните му потребности от подкрепа, грижи и предпочитания.

Проекта се състоя от  III етапа и обхващаше 40 Потребители на социалната услуга „Личен Асистент”

Дейности:

Организация и управление на проекта;

Приемане на заявления, оценка и класиране на кандидатите за ползване на социални услуги;

Обучение на доставчиците на социалната  услуга –съответно проведено през трите етапа;

Създаване на банка с потребители и доставчици на социални услуги;

Сключване на договори за ползване и предоставяне на социална услуга;

Управление на риска за потребителите и личните асистенти в процеса на ползване на услугата,

Информиране и публичност;

Целеви групи:

Хора с увреждания и техните семейства;

Семейства на деца с увреждания;

Самотно живеещи тежко болни;

Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

Резултати:

Подобряване качеството на живот на целевите групи.

  • Повишаване качеството на живот на потребителите, чрез подобряване на достъпа им до социални   услуги;
  • Видове социални услуги по практическо обслужване на дейности от ежедневния живот на лицето с увреждания;
  • Разширени възможности за ползване на социални и здравни услуги в общността;
  • Подобряване грижите за хората с трайни увреждания, чрез осъществяване на добро сътрудничество на заинтересованите институции на общинско ниво;
  • Подбор за най-нуждаещите се лица сред целевите групи;
  • Превенция на институционализацията, чрез предоставянето на грижа в семейна среда.
  • Устойчивост на дейностите по проекта;
  • Създаване на възможност за трудова заетост на близките и осигуряване  на грижа  в семейна среда на лица в неравностойно положение;
  • Създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги;
  • Създаване банка от лични асистенти – действащи обучени и мотивирани хора за изпълнение на социалната услугата Личен асистент.

Още от Проекти


Стартира проект „Грижа в дома в Столична община“
Проект BG05SFPR002-2.001-0120-С01 „Грижа в дома в Столична община“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“) с бенефициент Столична община.