Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Проект: „Център за независим живот в район „Възраждане”

Публикувано на: 06.10.2016 г.

ПРОЕКТ: „ЦЕНТЪР ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ”

 

Ръководител на проект: Гергана Келифарева

Тел. 02 9814364

e-mail so_vazrajdane@abv.bg

 

Виртуален център за почасово предлагане на социални и здравни услуги

Ръководител - Албена Събева

Тел. 029872917

e-mail so_vazrajdane@abv.bg

 

Работата с потребителите в Центъра е ежедневна.

Информационни часове: вторник и четвъртък от 14:00 до 16:00 часа.

 

На 25 март 2016 г. стартира проект „Център за Независим живот в район „Възраждане” по  процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ BG05M9OP001-2.002-0154-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Бенефициент на проекта е район „Възраждане“-СО.

Продължителност на проекта 21 месеца от 25 март 2016 г. до 27 септември 2017 г.

Продължителност на работата на Виртуалния център за почасово предлагане на социални и здравни услуги е 18 месеца, считано от 1 март 2016 г.   

 

Проектът обслужва 85 потребители на социални и здравни услуги.

 

Проектът стартира с 48 лични, социални асистенти и домашни помощници, с които са  сключени трудови договори.

 

В рамките на проекта се  предлагат здравни услуги - рехабилитатор и психолог.

 

Дейности:

 • Организация и управление на проекта;

 • Създаване на Виртуалния център за почасово предлагане на социални и здравни услуги;

 • Приемане на заявления, оценка и класиране на кандидатите за ползване на социални и здравни услуги;

 • Обучение на доставчиците на социалните услуги – проведено на 23.03.2016 г.;

 • Създаване на банка с потребители и доставчици на социални и здравни услуги;

 • Сключване на договори за ползване и предоставяне на социални и здравни услуги;

 • Управление на риска за потребителите и личните асистенти в процеса на ползване на услугата,

 • Информиране и публичност;

 • Анализ и мониторинг на предоставяните услуги.

 •  

Целеви групи:

 • Хора с увреждания и техните семейства;

 • Семейства на деца с увреждания;

 • Самотно живеещи тежко болни;

 • Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

 

Резултати:

 

Подобряване качеството на живот на целевите групи.

 • Осигуряване на равни възможности на представителите на целевите групи и преодоляване на дискриминационни практики;

 • Повишаване качеството на живот на потребителите, чрез подобряване на достъпа им до социални  и здравни услуги;

 • Осигурена качествена грижа в домашна среда;

 • Разширени възможности за ползване на социални и здравни услуги в общността;

 • Подобряване грижите за хората с трайни увреждания, чрез осъществяване на добро сътрудничество на заинтересованите институции на общинско ниво;

 • Подбор за най-нуждаещите се лица сред целевите групи;

 • Превенция на институционализацията, чрез предоставянето на грижа в семейна среда.

 • Устойчивост на дейностите по проекта;

 • Създаване на възможност за трудова заетост на близките и осигуряване  на грижа  в семейна среда на лица в неравностойно положение;

 • Създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги;

 • Създаване банка от лични асистенти – действащи обучени и мотивирани хора за изпълнение на социалната услугата Личен асистент, Социален асистент и Домашен помощник.

Още от Проекти


Стартира проект „Грижа в дома в Столична община“
Проект BG05SFPR002-2.001-0120-С01 „Грижа в дома в Столична община“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“) с бенефициент Столична община.