Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Удължаване на проект „Патронажна грижа + в община Столична”

Публикувано на: 05.05.2022 г.

Удължаване на проект  „Патронажна грижа +  в община Столична”

 

На 11 март 2022 г. между Столична община и Министерство на труда и социалната политика се сключи Допълнително споразумение № 01 към Договор с рег. № BG05M9OP001-6.002-0020-C01 по процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +” и процедура BG05M9OP001-6.004 “Патронажна грижа + – Компонент 2“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. в изпълнение на проект „Патронажна грижа +  в община Столична ”.

Патронажната услуга по проект BG05M9OP001-6.002-0020-C01 „Патронажна грижа +  в община Столична” по Компонент 1 се предоставя за период от 12 (дванадесет) месеца от всеки доставчик на Столична община.

Срокът за изпълнение на дейностите по Компонент 2 е 6 месеца, считано от 01.06.2022г..На 24 февруари 2021 г. между Столична община и Министерство на труда и социалната политика се сключи Договор с рег. № BG05M9OP001-6.002-0020-C01 по процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. за изпълнение на проект „Патронажна грижа + в община Столична ”.

 

Обща стойност на проекта: 6 747 020, 42 лв., в това число разходи по линия на ЕСФ чрез механизма REACT EU.

Европейско финансиране (ЕСФ) – 6 747 020,42 лв.

Периодът за изпълнение на проекта е 6 месеца, считано от 01.06.2022 г. и включва 2 основни дейности:

  1. Д1 – Патронажна грижа;
  2. Д2 – Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности.

От интегрираните социално-здравни услуги (Патронажна грижа) ще могат да се възползват  следните целеви групи:
- хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г.;
- и други уязвими групи, вкл. лица, поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19 и т.н.

Дейностите, които ще се предоставят, са:
- Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица от целевите групи по проекта.
- Допълваща дейност: Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост (вкл. лекарства), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция).
- Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране.

Патронажната услуга по проект BG05M9OP001-6.002-0020-C01 „Патронажна грижа +  в община Столична” е интегрирана здравно-социална услуга, която включва комплексното извършване на горепосочените дейности при един потребител, сумарно до 2 часа дневно и ще се предоставя за период от 6 месеца.

Заявление за кандидатстване.

 

Проект BG05M9OP001-6.002-0020-C01 „Патронажна грижа + в община Столична”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Още от Проекти


Стартира проект „Грижа в дома в Столична община“
Проект BG05SFPR002-2.001-0120-С01 „Грижа в дома в Столична община“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“) с бенефициент Столична община.