Връзка с насСвържете се с нас на: 02/ 981 43 64Facebook

Инициативи

Район ''Възраждане обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "старши юрисконсулт в отдел ,,Правно-нормативно обслужване’’ в СО - район "Възраждане"

Публикувано на: 22.01.2024 г. | 17:09 ч.
Район "Възраждане"обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "старши юрисконсулт в отдел ,,Правно-нормативно обслужване’’ в СО - район "Възраждане"
 
 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “ВЪЗРАЖДАНЕ”               
гр.София- 1303, бул.”Ал.Стамболийски”,№62 , тел. 9814364, ф.9870794

О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител
на длъжност:

СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ  в отдел ,,Правно-нормативно обслужване’’
          Столична община - район "Възраждане" със седалище и адрес: гр.София - 1303, бул.”Ал.Стамболийски” №62, тел. 02/9814364, факс:02/9870794, e-mail: info@so-vazrajdane.bg, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители  и Заповед № РВЕ24-РД09-20/18.01.2024г. на кмета на СО - район "Възраждане", обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

1. Конкурсът се обявява за длъжността: старши юрисконсулт в отдел ,,Правно-нормативно обслужване’’ в  СО - район "Възраждане".

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността :
Вид правоотношение - служебно;
Образователна степен:  висше - магистър;
Минимален ранг за заемане на длъжността - V младши;
Професионален опит –1 /една/ година – стаж по специалността;

3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
- професионална област – Право;
- придобита юридическа правоспособност;
- Да познава нормативната уредба свързана със задълженията му като държавен служител – Закон за държавния служител и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
- Да познава  Закон за общинската собственост; Закон за местното самоуправление и местната администрация; Административнопроцесуален кодекс; Граждански процесуален кодекс; Закон за административните нарушения и наказания; Закон за обществените поръчки; Закон за задълженията и договорите; Закон за устройство на територията и  Наредбите приети от Столичен общински съвет;
- Компютърна грамотност , Microsoft office

- на основание чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани , които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл.59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България,  се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигане на равни резултати от проведената процедура.

4.Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин – чрез решаване на тест и интервю.

5. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие представят следните документи:
1.Заявление за участие, съгласно чл. 17, ал.2 от НПКПМДСл – по образец.
2.Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл - по образец;
3.Копие от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност/; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
4.Копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност.
5.Копие от документи, удостоверяващи  професионален опит и стаж (копие от трудова, служебна или осигурителна книжка).
6. Автобиография.

6.Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите се подават в деловодството на СО – район ,,Възраждане“, бул. ,,Александър Стамболийски“ №62 в 10 дневен срок от публикуване на обявата за провеждане на конкурса в СО-район „Възраждане“, лично от всеки кандидат или чрез упълномощен представител, всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00ч.  
Документите може да се подадат по електронен път, на ел.поща info@so-vazrajdane.bgd.donova@so-vazrajdane.bg като в този случай Заявлението и Декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При подаване на документите лично и чрез пълномощник на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидати ще получат длъжностна характеристика и информация за пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.
7. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
 Оказва правна помощ на ръководството на СО-район „Възраждане” за законосъобразно изпълнение на функциите му, дава мнения, съвети и справки по правни въпроси във връзка с дейността на администрацията.
Осъществяване на процесуално представителство пред органите на съдебната власт по делата срещу кмета на район СО - район “Възраждане” и по упълномощаване от Столична община.
Изготвяне на становища по проекти на вътрешни нормативни актове и измененията им, становища по тълкуване и приложението на различни правни норми, прилагане на решения по различни казуси.
Изготвя заповеди, свързани с дейността на администрацията.

Участва в работата по подготовка и провеждане на обществени поръчки.  Участва във вътрешни комисии и заседания на РЕСУТ.
Консултиране на служители на районната администрация и граждани по преписки, образувани в администрацията.

8. Минимален размер на основната месечна заплата за длъжността -  933 лв.
При определяне на основната месечна заплата на спечелилия кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи форматирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в  районната администрация.

9. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени на информационното табло на I-ви етаж в административната в  сградата на СО-район “Възраждане”- гр. София, бул. ”Ал.Стамболийски” № 62, както и на електронната страница на района – www.so-vazrajdane.bg.

За информация телефон 02/9804660- Д. Донова –гл.експерт ,,ЧР‘‘                                             

Списък с допуснати кандидати и критерии за оценяване

Списък с допуснатите до интервю кандидати

Извлечение от протокол за окончателни резултати

 


СТАНИСЛАВ ИЛИЕВ
КМЕТ НА СО-РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ‘‘

 

Още от Новини и съобщения


Район "Възраждане" обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "главен инженер" в отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология"
Район "Възраждане" обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността "главен инженер" в отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология"